همکاران

 

 

 

    محمد حسین پاک سا        

    ریاست پروژه ها                                         

    شماره تلفن:03136687112       داخلی 127

    پست الکترونیک: mhpaksa90@yahoo.com

                                                                                                                 رزومه

  
 

      زهره سلیمانی پور

       کارشناس طراحی و تکنولوژی ساخت

       شماره تلفن:03136687112      داخلی  110

       پست الکترونیک: z_soleimanypour@yahoo.com

                                                                                                           رزومه

  
 

     سعید هنرمند

     مسئول سفارشات 

     شماره تلفن:03136687112    داخلی  128

    پست الکترونیک :  Shenry8516@yahoo.com

                                                                                                        رزومه 

                                                                                                                       

  
 

    محمد علی حقیقی

     کمک طراح و تکنولوژ 

     شماره تلفن:03136687112    داخلی  112

                                                                                                                  رزومه           

  
 

       مجید صبور فرد

     تکنسین نقشه کشی و کمک طراح

     شماره تلفن:03136687112    داخلی  111

    پست الکترونیک:soheyl_sab@yahoo.com

                                                                                                     رزومه