استندهای قفسه نورد

استند

فرمگیری اسنند مجتمع فولاد مبارکه

استند

قالب قفسه نورد هفتم مجتمع فولاد مبارکه

استند

استند نورد سرد مجتمع فولاد مبارکه

استند نورد 350 ذوب آهن اصفهان

استند نورد ذوب آهن اصفهان