منابع انسانی و آموزش

 

                                                   به نام خدا
مقدمه :
درحالی به هزاره سوم پا گذاشته ایم که بیش از هر زمان دیگر ، ناپایدار ، پویا ، هیجان انگیز و ناامید کننده است  . لذا با توجه به دنياي متلاطم امروزي كه آن را عصر تغيير نام نهاده اند ، سازمانها در معرض چالشهاي متعددي هستند كه يكي از مهمترين آنها ، چالش منابع انساني است. به طور كلي اين چالشها ناشي از تغيير در چهار بعد اساسي شامل تكنولوژي ، ساختار ، استراتژي ها و فرهنگ سازماني است . كه هر يك از اين تغييرات چالشهاي جدیدی در حوزه مديريت منابع انساني ايجاد مي نماید .
با توجه به مطالب فوق و ماموریت وآرمان سازمان ، واحد منابع انسانی با بررسی موانع و گلوگاه های عدم تحقق برنامه های پیشین ، شناسایی راهکارهای مناسب جهت تحقق برنامه ها را در دستور کار خود قرار داده و با تدابیر و مساعدت مدیران ارشد سازمان ، برنامه راهبردی حوزه منابع انسانی شرکت سایا را بصورت جامع تدوین نموده و بصورت مستمر مورد بازنگری قرار می دهد .           
  از جمله اهداف کلان شرکت در این خصوص می توان به موارد زیر اشاره نمود :
- استفاده موثرتر و کاراتر از منابع انسانی
- توسعه قابلیتهای کارکنان و ارتقاء سطح رضایت آنها
- طراحی فرصت های شغلی مناسب تر و موثر تر
فرایند توسعه منابع انسانی سازمان :
بطورکلی رمز مزیت رقابتی با ثبات و پایدار در دنیای امروز ، توسعه منابعی با ویژگی های مشخص از قبیل دوام ، ارزش آفرینی و غیر قابل جایگزین بودن آنها می باشد.در حوزه منابع انسانی ، این امر به سبب اینکه کارکنان سرمایه های شایسته و اصلی سازمان می باشند  مفهوم خاصی می یابد . لذا فرایند توسعه منابع انسانی در شرکت سایا بر اساس اصول سه گانه زیر طراحی و اجرا می شود :
- مشارکت : همفکری در پی ریزی و طراحی برنامه
- مدا ومت : اخذ بازخورد ها و کنترل برنامه
- کل نگری : هماهنگی و ارتباط بین واحد ها و سیستم ها
لذا پيشنهاد مي شود مديران منابع انساني در عرصه جهاني شدن صنعت و كسب و كار به موارد زير توجه كنند:
- شناسايي واقعيتهاي بيروني كسب و كار و مطابقت دادن فعاليتهاي منابع انساني با نيازهاي واقعي موجود .
- تغيير نقش اداري موجود و حركت به سمت حرفه‌اي شدن مديريت منابع انساني .
- افزايش سهم مشتري از راه پيوند دادن منافع مشتريان با منافع كاركنان .
- كمك به مديران صف براي پيشبرد استراتژي از راه ارتقاي قابليتها و شايستگي‌هاي منابع انساني .
- تشريح و طراحي طرح ارزش آفريني كاركنان و حصول اطمينان از تواناييهاي کارکنان براي انجام كارهاي خود .
- به‌كارگيري كاركنان حرفه اي و دانش‌مدار به صورت پاره وقت و تمام‌وقت .
- استفاده از مديريت عملكرد و ايفاي نقش مربي در جهت هدايت كاركنان براي رسيدن به هدفهاي تعيين شده .
- مديريت فرايندها و فعاليتهاي اطلاعاتي، به روشي كه ایجاد ارزش نمایند .
- داشتن فرايند روشن برنامه‌ريزي استراتژيك براي همسوسازي سرمايه گذاريهاي منابع انساني با هدفهاي كسب و كار .
- همسو سازي سازمان خود با استراتژي كسب و كار .
- داشتن كاركناني كه نقش هايي روشن و مناسب ايفا مي‌كنند .
- ايجاد توانايي در كاركنان و توسعه مهارتهای فردی  ایشان ، براي نمايان ساختن شايستگي هاي منابع انساني.