بازرگانی


بازرگانی شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا


واحد بازرگانی شرکت سایا شامل دو بخش :

  • بازاریابی و فروش ( داخلی و خارجی )  
  • خرید و تدارکات می باشد  

 
بازاریابی و فروش  داخلی : واحد بازاریابی و فروش شرکت سایا با انجام وظایف ذیل سعی در شناخت بهتر و کاملتر نیازهای مشتریان ، شرایط بازار و رقابت دارد . این واحد همواره با تلاش آگاهانه خود یک ذهنیت و جایگاهی در ذهن مشتری ایجاد می نماید که تفاوتها و تمایزهای این شرکت نسبت به رقبا بعنوان واقعیت های رقابتی منحصر به فرد برای مشتری شناسایی شوند .
شناسایی مشتریان بالقوه و نیازهای آنان
شناسایی محصولات رقیب و جانشین ( تهدید )
شناسایی مشکلات و مسائل بازارهای شرکت
شناسایی فرصتهای خارج از سازمان
پیش بینی رفتار آینده مصرف کننده و بازار

بازاریابی و فروش خارجی : با توجه به اهمیت و ضرورت بازاریابی خارجی برای ورود به بازارهای بین المللی ، این واحد همواره با تاکید بیشتر بر کیفیت و اشاعه فرهنگ (( جهانی فکر کردن )) برنامه ریزی های خود برای بازارهای منطقه ای را پیگیری نموده است و سعی نموده از فرصتهای موجود در سطح بین المللی برای ایجاد با شرکتهای صاحب نام در زمینه کاری این شرکت حداکثر استفاده را بنماید .
خرید و تدارکات : این بحش با پیاده سازی نظام یکپارچه خرید و تدارکات در سطح سازمان سعی در ایجاد مزیت رقابتی و ارزش افزوده نموده و همواره عوامل موثر بر تولید و کیفیت را مورد توجه و نظر عالی قرار داده و بخش عمده ای از خدمات ، فعالیتها و کارهای اساسی سازمان از طریق این بخش بوسیله بکارگیری تامین کنندگان مناسبی که از قبل شناسایی و ارزیابی شده اند ، انجام و تدارک می گردد . این بخش بر این اعتقاد است که مدیریت تامین کنندگان اهمیت حیاتی برای سازمان دارد زیرا که رضایت مشتریان بدون رضایت تامین کنندگان امکانپذیر نمی باشد . همچنین طی سالهای اخیر حرکت در مسیر اجرایی مدیریت Just in Time و کاهش موجودی انبار همواره در اولویت کاری این واحد قرار داشته است.