پروژه های EPC

شرح فعالیت های اجرائی توسط دستگاه نظارت سایا در پروژه احداث صنایع عایق سپاهان

   1. انجام كليه امور مربوط به دفتر فني پروژه شامل :

  • انجام عملیات مربوط به بررسی، کنترل، و تصویب و ارجاع نقشه های مختلف مربوط به بخشهای سیویل ، تاسیسات ، گاز، برق و تجهیزات مکانیکی جهت اجرا
  • عملیات متره احجام مختلف سیویل و اسکلت فلزی 
  • همکاری در انتخاب پیمانکاران ساخت سیویل و اسکلت فلزی و تجهیزات ساخت داخل
  •  انجام عملیات طراحی در بخشهای مختلف پروژه (قسمتهای ناقص و یا پیش بینی نشده توسط مشاور طرح)
  •  شرکت در جلسات هفتگی و رسیدگی به امور مختلف فنی پروژه
  • ادامه مطلب

 

پروژه زرند کرمان

در دهه هشتاد به منظور ایجاد اشتغال در مناطق محروم و فرآوری مواد معدنی در محل استخراج و ارسال محصول آماده شده به مناطق مصرف ، دولت وقت تصمیمات موثری را به مرحله اجرا گذاشت

 ادامه مطلب