مطالب و مقالات

چکیده:

فشار رواني وتأثير آن بر كاركنان در محيط كاري در سالهاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. عناويني كه
دراين مقاله مورد بحث واقع مي گرد عبارتنداز: فشار رواني و پيامدهاي آن، عوامل ايجاد فشار رواني و علائم آن،
راههاي رويارويي كاركنان با فشار رواني و نهايتاً رسالت سازمانها براي مقابله با فشار رواني. افراد فقط درمحيط كار
زندگي نمي كنند بلكه آنچه كاركنان را در محيط كار تحت تأثير قرار مي دهد در خانه نيز تأثيرگذار مي باشد. برخي از
كاركنان فشار رواني را بهانه اي براي انجام ندادن درست وظايف محوله قرار مي دهند. بسياري ديگر فشار رواني زيادي
را متحمل مي شوند .كاركناني نيز هستند كه براي انجام صحيح كار مي بايست فشار مناسبي براي آنان ايجاد نمود.
هدف مديريت فشار رواني اين است كه به كاركنان كمك شد سطح فشار رواني متناسب با توانائي خود را براي انجام
صحيح كار دريابند و تا مرحله تغيير آن را حفظ نمايند .به ديگر سخن در بعضي شرايط در مورد برخي از افراد براي
انجام بهينه، كار فشار رواني لزوماً بايد افزايش يابد تا كاهش، مديريت فشار رواني عبارت است از كنترل فشار رواني به
منظور فراهم ساختن محيط آرام براي كاركنان جهت انجام وظايف سازماني است .

چكيده :

به كارگيري و استقرار موفقيت آميز تجارت الكترونيك به وجود يك برنامه و استراتژي مدون و مشخص
نيازمند است. بدون وجود استراتژي مناسب تجارت الكترونيك ممكن است كليه تلاشهاي شركت در راستاي استقرار
تجارت الكترونيك با شكست مواجه شده و ضمن اتلاف منابع مالي، انساني و زماني حتي بقاي سازمان نيز با تهديد
روبه رو شود. گام اوليه و اساسي تدوين استراتژي بدون شك تدوين و طراحي اهداف استراتژيك تجارت الكترونيك در
چارچوب سلسله مراتب اهداف يعني چشم انداز، رسالت و اهداف بلندمدت و كوتاه مدت سازماني است. در اين مقاله
برمبناي فرايند برنامه ريزي استراتژيك، اهداف استراتژيك اين فرايند در چارچوب چش ماندازها، رسالت و اهداف براي
فعاليت در محيط الكترونيك تشريح مي شود.

چكيده :

در اين مقاله دوركاري تعريف مي شود و مثال ها و مصاديقي از آن ارائه مي گردد. سپس مزاياي سازماني،فردي، اقتصادي و اجتماعي كار از راه دور هم چنين مزاياي دوركاري در ايران بررسي ميشود. در ادامه به مشاغل مناسب دوركاري اشاره ميشود.

مشاغل نامناسب براي كار از راه دور، مشاغلي كه بيشترين استفاده را از كار از راه دورمي برند، مشكلات كار از راه دور براي سازمان هاي ايراني، راه هاي گسترش كار از راه دور، آمارهايي از گسترش كار ازراه دور و آمارهايي از شاغلان كار از راه دور ديگر مطالب اين مقاله را تشكيل ميدهند .
teleworking؛Telecommuting ؛ flexiplace ؛ flexiwork 

كليدواژه ها :دوركاري

[1]